Kuvaus

Mobiilisovellus

Mobiilisovellus helpottaa vaarallisten aineiden kuljettajien työtä

Mobiilisovellus jonka ADR Advisor tarjoaa ammattikuljettajille on toteutettu IOS, Android ja Windows alustoille. Sovellus laskee vapaan rajan vaarallisia aineita kuljetettaessa.

ADR Advisor hel­pot­taa ja no­peut­taa vaa­ral­lis­ten ai­nei­den kul­jet­ta­jien, lä­het­tä­jien, tur­val­li­suus­neu­vo­nan­ta­jien ja mui­den kul­je­tus­ket­jus­sa työs­ken­te­le­vien työ­tä.

So­vel­luk­sen myö­tä ADR-kul­je­tuk­set siir­ty­vät vii­mein­kin di­giai­ka­kau­del­le.

Mobiilisovellus on erittäin helposti ja nopeasti käytettävä. Käyt­tä­jä syöt­tää so­vel­luk­seen vaa­ral­lis­ten ai­nei­den YK-nu­me­rot ja mää­rät. Tä­män jäl­kee­n ADR-Ad­vi­sor näyt­tää­ y­lit­tä­vät­kö kul­je­tet­ta­vat ai­neet ns. va­paa­ra­jan. Se ker­too myös, saa­ko ai­neet kuor­ma­ta sa­maa­n a­jo­neu­voon tai kont­tiin vai on­ko niil­lä yh­teen­kuor­maus­kiel­to ja mit­kä ai­ne­koh­tai­set e­ri­tyis­kul­je­tus­mää­räyk­set kos­ke­vat kuor­maa.

So­vel­luk­ses­ta sel­viää myös kos­ke­vat­ko kuor­maa vaa­ral­lis­ten ai­nei­den lii­ken­ne­mer­keil­lä il­moi­te­tut kul­je­tus­ra­joi­tuk­set se­kä tun­ne­li­ra­joi­tuk­set. Li­säk­si ADR-Ad­vi­sor ker­too kul­jet­ta­jan ADR-ajo­lu­pa­vaa­ti­muk­sen se­kä mi­tä va­rus­tei­ta vaa­di­taan kul­je­tuk­sen ja mie­his­tön mu­kaan.

Kuor­ma tal­len­tuu pää­te­lait­teen muis­tiin ja e­lää kuor­maus­ten ja pur­kaus­ten mu­kaan. Han­ka­lat tau­lu­kot ja ai­kaa se­kä ra­haa ku­lut­ta­vat neu­von ky­sy­mi­set pu­he­li­mit­se jää­vät his­to­riaan.