Kuvaus

Kokemuksia ja edullista majoitusta

ELY:n tukema konsultointi liiketoiminnan tehostaminen digitaalisilla ratkaisuilla

ELY:n tukema konsultointi, jossa asiakkaan liiketoimintaan etsittiin lisätehoja hyödyntämällä digitaalisia ratkaisuja.

Toteutimme Asiakasyrityksen kanssa projektin, jonka tavoitteena oli liiketoiminnan tehostaminen digitaalisilla ratkaisuilla. Konsultoitava asiakasyritys tarjoaa asiakkailleen ideoita tekemiseen, kannustaa hankkimaan uusia kokemuksia ja majoittumaan edullisesti.

Projektin aloitus ja tavoitteet

Projekti aloitettiin ennakkotehtävillä, joiden tarkoituksena oli saada mahdollisimman realistinen kuva yrityksen nykytilasta, käyttämistä järjestelmistä ja niiden rooleista sekä yrityksen kehitysprojektille asettamista tavoitteista.

Kirjasimme kehitysprojektille seuraavia tavoitteita:

 • Uuden palveluita kokeilevan asiakaskunnan kasvattaminen
 • Useamman järjestelmän liittäminen toisiinsa
 • Asiakaskohtaisen datan syvempi ymmärrys
 • Asiakkaiden segmenttikohtainen palveleminen
 • Viestinnän parempi personointi
 • Raportoinnin kehittäminen

Näiden tavoitteiden pohjalta rakensimme workshoppien sisällön. Koska yrityksen liiketoiminta tapahtuu pitkäli digitaalisissa kanavissa workshoppiensisältö käsitteli yrityksen digitaalista toimintaympäristöä, markkinoilla olevia järjestelmiä ja palveluita sekä mitattavia asioita nykytekemisessä. Erilaisia skenaarioita hahmoteltiin sekä niiden hyviä ja huonoja puolia. Myös erilaisten ratkaisujen kustannusrakenteita ja saavutettavia hyötyjä käytiin laajasti läpi.

Workshoppien sisältö ja läpikäydyt kokonaisuudet

 • Mitä järjestelmiä yrityksellä on käytössä?
 • Mihin tarkoituksiin eri järjestelmiä käytetään?
 • Millaista tietoa meillä on asiakkaista?
 • Missä asiakastieto sijaitsee?
 • Miten asiakastietoa voidaan yhdistellä ja hyödyntää?
 • Missä eri kanavissa segmenttikohtainen viestintä on mahdollista?
 • Mistä eri lähteistä raportoitavaa tietoa haetaan ja miten se halutaan esittää?

Oivalluksia ja toimenpiteitä

 • Kirjattiin käytettävät järjestelmät, niiden roolit ja mitä niillä tehdään
 • Määriteltiin nykyisten järjestelmien kehitystarpeet ja suunnat
 • Käytiin läpi yrityksen digitaalista toimintaympäristöä ja tunnistettiin muutamia puuttuvia kohtia
 • Muodostettiin markkinoinnille ja myynnille yhteiset tavoitteet ja mittarit
 • Tavoitteet purettiin osatavoitteisiin ja rakennettiin niistä yhtenäinen ketju (funnel)
 • Rakennettiin kokonaiskuva liiketoiminnasta ja sen eri vaiheissa tarvittavista järjestelmistä
 • Puuttuviin kohtiin valittavista uusista järjestelmistä ja niiden ominaisuuksista tehtiin vaatimusmäärittelyt
 • Päätettiin mihin kaikki asiakastieto kerätään ja miten sitä tullaan jatkossa hyödyntämään
 • Tunnistettiin eri markkinointi- ja viestitäkanaville omat roolinsa
 • Hahmoteltiin raportointiratkaisua, joka helpottaa johdon työskentelyä

Lopuksi tehtiin yhteenveto seuraavista toimenpiteistä ja niiden priorisoinnista.

Asiakkaalle tämä kokonaisuus maksoi 1 500 € + alv ja ELY tuki projektia 4 500 €:lla.

Voisiko tämän tyyppisestä konsultoinnista olla teidän yrityksessä hyötyä?

Voit tutustua tähän konseptiin tarkemmin tästä.

Lisää toteutuksiamme