Sovellus helpottamaan vaarallisten aineiden kuljetuksissa

ADR Advisor mobiilisovellus on toteutettu IOS, Android ja Windows alustoille. Sovellus laskee vapaan rajan vaarallisia aineita kuljetettaessa.

ADR Advisor hel­pot­taa ja no­peut­taa vaa­ral­lis­ten ai­nei­den kul­jet­ta­jien, lä­het­tä­jien, tur­val­li­suus­neu­vo­nan­ta­jien ja mui­den kul­je­tus­ket­jus­sa työs­ken­te­le­vien työ­tä.

So­vel­luk­sen myö­tä ADR-kul­je­tuk­set siir­ty­vät vii­mein­kin di­giai­ka­kau­del­le.

So­vel­luk­sen käyt­tä­mi­nen on e­rit­täin help­poa ja no­peaa. Käyt­tä­jä syöt­tää so­vel­luk­seen vaa­ral­lis­ten ai­nei­den YK-nu­me­rot ja mää­rät. Tä­män jäl­kee­n ADR-Ad­vi­sor näyt­tää­ y­lit­tä­vät­kö kul­je­tet­ta­vat ai­neet ns. va­paa­ra­jan. Se ker­too myös, saa­ko ai­neet kuor­ma­ta sa­maa­n a­jo­neu­voon tai kont­tiin vai on­ko niil­lä yh­teen­kuor­maus­kiel­to ja mit­kä ai­ne­koh­tai­set e­ri­tyis­kul­je­tus­mää­räyk­set kos­ke­vat kuor­maa.

So­vel­luk­ses­ta sel­viää myös kos­ke­vat­ko kuor­maa vaa­ral­lis­ten ai­nei­den lii­ken­ne­mer­keil­lä il­moi­te­tut kul­je­tus­ra­joi­tuk­set se­kä tun­ne­li­ra­joi­tuk­set. Li­säk­si ADR-Ad­vi­sor ker­too kul­jet­ta­jan ADR-ajo­lu­pa­vaa­ti­muk­sen se­kä mi­tä va­rus­tei­ta vaa­di­taan kul­je­tuk­sen ja mie­his­tön mu­kaan.

Kuor­ma tal­len­tuu pää­te­lait­teen muis­tiin ja e­lää kuor­maus­ten ja pur­kaus­ten mu­kaan. Han­ka­lat tau­lu­kot ja ai­kaa se­kä ra­haa ku­lut­ta­vat neu­von ky­sy­mi­set pu­he­li­mit­se jää­vät his­to­riaan.